Regulamin / RODO

                                REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

TRAVEL

Pyrzowice ul. Transportowa 1

 

 

1.   Właścicielem parkingu jest Leszek Frączek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Leszek Frączek PARKING TRAVEL w Pyrzowicach przy ul.Transportowej1.

2.   Parking jest parkingiem niestrzeżonym płatnym.

3.   Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego, które kończy się z chwilą wyjazdu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.

4.   Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

5.   Przepakowanie bagaży następuje w wyznaczonym przez obsługę miejscu. Zakazane jest  wjeżdżanie na miejsca  postojowe wraz z pasażerami i bagażami.

6.   Nie należy pozostawiać w pojazdach biletów parkingowych. Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich.

7.   Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

8  . Przy odbiorze pojazdu należy okazać obsłudze dowód potwierdzający przyjęcie samochodu na parking (bilet parkingowy).

9.   W przypadku zgubienia dowodu potwierdzającego pozostawienie pojazdu należy okazać obsłudze dowód rejestracyjny oraz dowód tożsamości. Należy wypełnić druk pokwitowania odbioru pojazdu z parkingu.

10. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do  wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

11. Wysokość  opłaty parkingowej określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik i regulamin dostępne są do wglądu u obsługi parkingu i na stronie internetowej www.parking-travel.pl Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką w dniu wjazdu lub wyjazdu z parkingu. Opłata parkingowa liczona jest za każdą kolejną rozpoczętą dobę postoju pojazdu.

12. W przypadku, gdy pojazd pozostaje na terenie parkingu przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc od następnego dnia po ostatnim dniu za który uiszczono opłatę parkingową – wówczas pojazd taki traktowany będzie jako porzucony z zamiarem wyzbycia się i od tego momentu liczony będzie m.in. trzyletni bieg zasiedzenia pojazdu na rzecz właściciela parkingu.

13. Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na parking lub wydania pojazdu z parkingu.

14. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na parkingu to 15km/h.

15. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni klient, również w stosunku do osób trzecich.

16. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu oraz warunków użytkowania parkingu.

17. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania na parkingu należy zgłosić obsłudze parkingu, która w razie konieczności powiadamia Policję.

18. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałej szkodzie w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

19. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

20. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z siły wyższej, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. gradu, wichury, opadów itd.)

21. Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

22. Regulamin parkingu wchodzi w życie z dniem 21 lipiec 2010 r. i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

 

RODO

 

 

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mamy obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego, telefonicznie lub e-mailowo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu oraz automatyczne wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie danych podanych w rezerwacji miejsca parkingowego przez Parking TRAVEL  Leszek Frączek z siedzibą w Pyrzowicach (42-625), przy ulicy Transportowej 1, w celu wykonania usługi parkingowej i na zasadach określonych w polityce prywatności
  • otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w rezerwacji adres e-mail lub sms na podany nr telefonu, informacji dotyczących usług firmy jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych przez Parking TRAVEL Leszek Frączek  z siedzibą w Pyrzowicach (42-625), przy ulicy Transportowej 1,   w okresie niezbędnym do realizacji usługi parkingowej

Informujemy, że :

  • celem zbierania danych jest realizacja usługi parkingowej, podanie danych jest warunkiem wykonania usługi parkingowej, bez ich podania usług nie może zostać wykonana lub jej wykonanie może być znacznie utrudnione
  • Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim służą one tylko i wyłącznie do zrealizowania usługi parkingowej
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji usługi parkingowej
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Dół formularza